Table 1.

Segregation of the fem111 Mutation

Parental GenotypesProgeny Genotypes
MaleFemaleFEM111/FEM111fem111/FEM111fem111/fem111
fem111/FEM111fem111/FEM1111371490
FEM111/FEM111fem111/FEM1113430
fem111/FEM111FEM111/FEM111218211